Leder udvikling og træning.

 

Der findes mange bud på, hvad en god lederuddannelse er, hvad den skal bruges til samt hvordan den skal gennemføres.
 
LE Consult tager udgangspunkt i det enkelte menneskes forudsætninger og erfaringer samt de udfordringer vedkommende står med til daglig. Gennem en konsekvent og logisk sammenkædning af teoretiske værktøjer og praktisk virke i såvel lederrollen som i en række personlighedsudviklende praktiske øvelser, tilsikres at deltagerne efter endt uddannelsesforløb ikke blot har fået præsenteret en række værktøjer, men tillige har afprøvet disse i rammer af realistiske, praktiske øvelser.
 
Efter et lederuddannelsesforløb vil deltagerne beherske en række praktiske værktøjer, der vil øge deres selvtillid, forståelse for ledelse, gruppesammenhænge, egne personlige ressourcer samt ikke mindst have afdækket deres eget potentiale.

 

Formål:
Formålet med lederuddannelsen er at bibringe ledere eller kommende ledere et bredt og solidt fundament, der sætter dem i stand til, at kunne få det bedste og mest effektive ud af deres medarbejdere.

 

Målgruppe:
Lederuddannelsen retter sig mod ledere på alle niveauer dog således, at der tilstræbes en vis homogenitet blandt deltagerne på det enkelte kursus. Kompleksitet og ambitionsniveau vil således kunne tilpasses deltagerforudsætningerne, ligesom specifikke indsatsområder kan vægtes eller ekstraordinært indarbejdes i de enkelte moduler i samarbejde med deltagerne/kunden.
 
De enkelte moduler gennemføres med op til 18 deltagere. Det sikrer et optimalt udbytte for den enkelte og samtidig et optimalt uddannelsesmiljø, hvor der via samspil mellem deltagerne og deres individuelle kompetencer opnås en maksimal synergieffekt.


Lederuddannelsen gennemføres både som lukkede og åbne kurser. På de lukkede kurser er det en ledergruppe fra et specifikt firma, kæde eller koncern der gennemfører et uddannelsesforløb tilpasset deres specifikke behov og forhold. På de åbne kurser, hvor der gennemføres et generelt lederuddannelsesforløb, vil der være en mere differentieret deltagersammensætning som giver mulighed for tværfaglig erfaringsudveksling.

 

Fysiske rammer:
LEDERUDDANNELSEN gennemføres med hold på op til 18 personer. Herved sikres mest optimale vilkår for uddannelsen i relation til teambuilding, erfaringsudveksling mellem deltagerne, bredde i deltagergruppen, logistik og materiel.
 
Uddannelsen gennemføres mest fordelagtigt borte fra deltagernes normale arbejdssted, men kan herudover i princippet afholdes hvor som helst efter deltagernes ønsker og ambitionsniveau.
 
Forplejning og overnatning tilrettelægges i samarbejde med deltagerne under hensyntagen til det ønskede niveau.